Obchodní podmínky

TMJ Aviation s.r.o.

IČ: 27941884

DIČ: CZ27941884

se sídlem: Modřanská 621/72; 143 00 Praha 4

s provozovnou: Bendlova 84/22; 196 00 Praha 9

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128161

email: info@tmj-aviation.cz

telefon: +420 731 400 002

https://tmj-aviation.cz

(dále jen „prodávající“)

 

1. Definice pojmů

1.1. „Prodávající“ je společné označení kupujícího-spotřebitele a kupujícího-podnikatele, který užívá e-shop.

1.1.1. Kupující-spotřebitel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

1.1.2. Kupující-podnikatel je zákazník, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku, zejména pokud uvede své IČO a DIČ.

1.2. „Internetový obchod (E-shop)“ je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://shop.tmj-aviation.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webové rozhraní obchodu.

1.3. „Uživatelský účet“ znamená možnost uživatele přistupovat po registraci automaticky do svého uživatelského rozhraní.

1.4. „Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu postupem podle čl. 4 těchto obchodních podmínek.

1.5. „Zboží“ znamená věc nabízenou Prodávajícím k prodeji Kupujícímu prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.

1.6. „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinné znění.

2. Základní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2.2. Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 01.09.2021 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv, které prodávající a kupující uzavírají ohledně koupě zboží z nabídky prodávajícího v internetovém obchodě, resp. na služby poskytované v souvislosti s nabízeným zbožím, není-li výslovně mezi stranami dohodnuto jinak.

2.3. Tyto obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoli dostupné na webové adrese [https://shop.tmj-aviation.cz/obchodni-podminky/], případně v sídle společnosti TMJ Aviation.

2.4. Tyto obchodní podmínky se použijí i na veškeré kupní smlouvy, které prodávající a kupující uzavírají prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (tj. telefonicky, e-mailem apod.)

2.5. V kupní smlouvě je možné sjednat odlišná ujednání od obchodních podmínek. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.6. Prodávající má právo až do momentu odeslání Zboží Kupujícímu od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Prodávajícího spočívající v oznámení Kupujícímu, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

2.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

2.8. Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Kupujícího, momentem převzetí daného zboží Kupujícím.

2.9. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském prostředí E-shopu jsou pouze orientační.

2.10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Kupujícím.

2.11. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

2.12. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Uživatelský účet

3.1. Kupující má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet. Kupující má povinnost vyplnit při registraci do Uživatelského účtu své přihlašovací údaje a identifikační údaje.

3.2. Identifikační údaje Kupujícího zadané při Registraci se považují za údaje, zadané při objednávce každého zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu způsobenou takto Prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží;
 3. c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen jako „objednávka“)

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména v případě, že si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 100 000,- Kč vč. DPH, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího.

4.8. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím potvrzena nebo je potvrzena s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění údaje v objednávce. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.10. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

4.11. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení kupující neobdržel od prodávajícího v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazována ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určení uživatele, uvedeném v objednávce;
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny;
 • bezhotovostně na webovém rozhraní Prodávajícího platební kartou;
 • bezhotovostně na webovém rozhraní Prodávajícího bankovním převodem na účet prodávajícího u společnosti Komerční banka a.s.;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

5.3. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Kupující povinen uvést variabilní symbol, určený Prodávajícím. Závazek ze strany Kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu náklady spojené s balením a doručením daného zboží Kupujícímu, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí webových stránek.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

5.7. Prodávající zašle Kupujícímu daňový doklad-fakturu v tištěné podobě, a to společně s odesílaným objednaným zbožím na adresu vyplněnou Kupujícím při vyplňování objednávky. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5.8. Skip Pay: Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde. Všechny informaci dostupné na webu Skip Pay.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží.

6.2. Ve smyslu § 1820 odst. 1 písmene f) občanského zákoníku by spotřebitel měl zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.3. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti ve smyslu § 1833 občanského zákoníku

6.4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující - spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím - spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující-spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit

6.5. Kupující – podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající poruší kupní smlouvu podstatným způsobem. Není-li prokázán opak, má se za to, že vadné plnění není podstatným porušením kupní smlouvy.
Kupující musí zaslat zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

6.6. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

6.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv bez udání důvodu od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 14 dnů, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba poukázána.

6.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.10. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 – 1925, §2099 – 2117, §2161 – 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí je bez závad. Zejména Prodávající odpovídá za skutečnost, že v době, kdy Kupující zboží přebírá:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na reklamu, na něj prováděnou,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Kupující uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 až 7.2.4 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

7.3. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí.

7.4. Právo z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně v sídle jeho společnosti. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající reklamované zboží od Kupujícího obdržel.

7.5. Za vadu zboží nelze považovat skutečnosti, které se vyskytly při sestavování zboží svépomocí kupujícího, zapříčiněné jeho neodbornou manipulací se zbožím při sestavování, nespočívají-li v chybných nákresech a návodech popisujících postup pro sestavení.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách https://shop.tmj-aviation.cz a nebo prostřednictvím emailové adresy info@tmj-aviation.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání reklamace s připojenou fotodokumentací potřebnou pro posouzení vady prodávajícím. Práva z vadného plnění může kupující-spotřebitel uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle společnosti, a to i po ukončení prodeje či poskytování služeb. Za okamžik uplatnění reklamace se v tomto případě považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží.

7.7. Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejich uplatnění, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Ve složitých případech (tj. např. časově náročná oprava nebo obtížně dostupné náhradní zboží či součást zboží) jsou reklamace vyřizovány do šedesáti (60) dnů. Prodávající upozorní kupujícího na skutečnost, že se jedná o složitý případ, bez zbytečného odkladu poté, kdy takový charakter určí, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy měl charakter vady zboží možnost posoudit. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu. Reklamace je vyřízena dnem, kdy je kupujícímu doručena informace o vyřízení reklamace.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Způsob přepravy zboží a jeho dodání, který prodávající nabízí, je kupujícímu nabídnut při dokončení objednávky společně s uvedením nákladů, které jsou s tímto způsobem dodání spojeny. Uvedené náklady hradí kupující.

8.2. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku Spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady, vzniklé tímto způsobem dopravy.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Spotřebitel povinen uhradit náklady s opakovaným doručením zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem jeho doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je Spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad či pochybností toto bez prodlení oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Spotřebitel zásilku od přepravce převzít.

8.5. Zásilku, která se prodávajícímu vrátí jako nepřevzatá, je zaslána kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu cenu za opětovné zaslání zásilky.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1. Prodávající tímto informuje kupujícího-spotřebitele, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Předpokladem uplatnění práva kupujícího-spotřebitele na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím.

9.2. V případě, že chce kupující-spotřebitel využít svého práva na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy, může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/.

9.3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může kupující-spotřebitel podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky kupujícího-spotřebitele, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se kupujícímu-spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor s prodávajícím přímo, jakož i další písemnosti dokládající kupujícím tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

 

10. Povinnosti při dodání zboží do EU osobě registrované k dani

 

10.1. Společnost TMJ Aviation postupuje dle § 7 odst. 2 Zákona o DPH, který upravuje místo plnění při dodání zboží mezi osobami povinnými k dani v rámci EU pokud dodavatel nebo odběratel zajišťují dopravu zboží do jiného státu EU.

10.2. Aby bylo možné osvobodit dodání zboží do EU je třeba splnit současně všechny následující podmínky a jejich splnění být schopni prokázat:

 • zboží musí být dodáno osobě registrované k DPH v jiném členském státě Evropské unie (tj. osobě, které bylo vydáno daňové identifikační číslo pro účely obchodování mezi členskými státy – toto je třeba ověřit přes VIES) – nelze osvobodit dodání zboží osobě nepovinné k dani nebo neregistrované k dani (tj. neplátci DPH)
 • přepravu či odeslání zajišťuje osoba uskutečňující dodání zboží nebo osoba, pro kterou je zboží dodáváno, resp. jimi zmocněné třetí osoby
 • zboží musí být prokazatelně odesláno nebo přepraveno z území České republiky do jiného členského státu – nestačí pouze vystavit daňový doklad na osobu registrovanou v jiném státe. Zboží musí být opravdu fyzicky do tohoto státu dodáno a dodavatel musí být schopen přepravu zboží prokázat. Dodání zboží nesmí být pouze formální např. dočasné vyvezení za hranice České republiky. Z důvodu prokázání dopravení zboží do jiného státu EU je v praxi nejsnazší situace, kdy dopravu zajišťuje přímo dodavatel. Dopravu lze prokázat např. přepravními doklady potvrzenými příjemcem zboží a dopravcem.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11..4 Kupující bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Prodávajícího. Proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.

10.5. Kontaktní údaje Prodávajícího pro komunikaci s Kupujícím jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.

11.6. Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023